Domki Pod Dębem

Logo domki pod dębem

REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Domków Letniskowych „Pod Dębem” w Tarnawie Dolnej

§ 1 Ogólne warunki

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków.

Wyjaśnienie następujących pojęć:

Domek – obiekt znajdujący się w posesji właścicieli

Opłata za pobyt – iloczyn opłaty za jeden dzień pobytu w Domku  oraz sumy dni, na które dokonywana jest rezerwacja;

Wynajmujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która dokonała rezerwacji, a następnie wpłaciła zadatek,

Właściciel – Urszula Schmitz

§ 2 Zasady rezerwacji

1. Rezerwacji Domku dokonuje się elektronicznie – poprzez wysłanie zgłoszenia na adres internetowy: tarnawadomki@wp.pl  lub telefonicznie – tel. kom. 725507561,  podając w karcie zgłoszeniowej (lub telefonicznie) następujące dane:

Imię i nazwisko lub nazwę Wynajmującego

Liczbę gości z zaznaczeniem czy jest to osoba dorosła czy dziecko. W przypadku dziecka podanie wieku.

Dokładny termin pobytu

2. Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji Domku, wynajmujący zobowiązany jest w ciągu 3 dni do dokonania wpłaty zadatku w wysokości 50% opłaty za pobyt.

3. Wpłata dokonywana jest na rachunek bankowy właściciela o numerze 80 8128 0005 0063 6368 2000 0010   Bank Społdzielczy w Suchej Beskidzkiej , Urszula Schmitz Fitness Zdrowy Styl Życia, Tarnawa Dolna 172, 34-210 Zembrzyce NIP :5521282535, REGON  356030324

4. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Wynajmującego. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia 50% zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.

§ 3 Odwołanie rezerwacji

1. Wynajmujący jest uprawniony do odwołania rezerwacji w terminie do 45 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. W przypadku pobytów w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy termin ten jest zwiększany do 60ciu dni.

2. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 45 dni (60 dni w przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy) przed planowanym przyjazdem dopuszczalne jest jedynie za zapłatą odstępnego w wysokości 50% opłaty za pobyt.

3. Właściciel uprawniony jest do dokonania potrącenia należności, o której mowa w ust. 2, z kwotą zadatku, o której mowa w § 2 ust 2.

§ 4  Warunki płatności

1. Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty po uwzględnieniu kwoty zadatku, o której mowa w § 2 ust. 2, dokonywana jest najpóźniej w dniu przyjazdu.

2. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.

3. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas (właściciela), zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 5 Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie

1. Doba zaczyna się o godz: 16:00 (przyjazd), a kończy o godz: 10:00 (wyjazd).

2. Zakwaterowanie następuje w dniu przyjazdu. Wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej.

Klient (Wynajmujący) w ciągu godziny po przyjedzie (zakwaterowaniu) dokonuje odbioru Domku tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Właścicielowi.

W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionych wcześniej opłat.

Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku

.

§ 6 Zasady pobytu

1. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku z jego winy w czasie pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostało na jego koszt.

2. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

3. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.

4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

5. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący (właściciel) uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy, w tym do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazania niezwłocznego opuszczenia obiektu.

6. W przypadku skrócenia pobytu na zasadach określonych w ust. 5, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

§ 7  Postanowienia końcowe

1. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w celu dopełnienia obowiązku meldunkowego. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

2. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem  prądu.

3. Nie akceptujemy zwierząt.

4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela.

Wynajmujący